Ett äldre par badar och leker tillsammans med en bebis i en simbassäng.

Vad är hemtjänst och vem kan få det?

Nedan följer ett utsnitt från sidan Hur går ansökan till? på Umeå kommuns webbplats där du kan läsa mer om hur du ansöker om stöd och omsorg i form av exempelvis hemtjänst. När du har fått din hemtjänst beviljad är du välkommen att kontakta L&S Omsorg och Hemtjänst och välja oss som utförare av din hemtjänst!

Vi har tillstånd att utföra hemtjänst från Umeå kommun.

Hur går ansökan till?

För att få stöd och omsorg i form av till exempel hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet, avlösning och trygghetslarm samt särskilt boende behövs ett beslut om så kallat bistånd. Bistånd ges utifrån Socialtjänstlagen.

Så här går det till, steg för steg, att ansöka om stöd från äldre- eller handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen.

1. Kontakt

Först kontaktar du eller din närstående/företrädare socialtjänsten. Du kan ringa, skriva eller lämna in ansökan på webben. Kontaktuppgifter

2. Information

En äldreomsorgs- eller handikappkonsulent tar kontakt med dig för att informera om kommunens stöd och omsorg. Detta kan göras i ett hembesök. Du avgör själv vem du vill ska delta i besöket, kanske önskar du att distriktssköterskan eller någon närstående ska vara med. Konsulenten lämnar både muntlig och skriftlig information vid besöket.

3. Ansökan

Nästa steg är att du eller din företrädare gör en ansökan om stöd.

a) Du kan ansöka via förenklad biståndshandläggning. Vid förenklad handläggning anger du själv ditt behov av stöd och omsorg. Du ska beskriva varför du behöver stöd och uppskatta i vilken omfattning. Du måste vara 75 år eller äldre för att ansöka via förenklad handläggning. Fyll i skriftlig ansökan

Mer om förenklad handläggning

b) Du kan ansöka via traditionell biståndshandläggning. Ansökan kan ske muntligen i samtal med konsulenten, vanligen vid hembesöket eller skriftligen. Skriftlig ansökan kan fyllas i här. I din ansökan anger du vad du behöver hjälp med.

4. Utredning

De uppgifter som kommit fram vid kontakten med dig/som du själv lämnat i ansökan ligger till grund för en skriftlig utredning. Utredningen ligger till grund för beslut om vilket stöd du är berättigad till. Om du vill får du ta del av utredningen och göra tillägg till den innan beslut fattas.

I utredningen kan det ibland behövas annan information. Det kan vara uppgifter från läkare eller annan medicinsk personal, eller från hemtjänsten, om du redan har det. Till detta behövs ditt samtycke.

Det kan det vara så att man behöver hjälp efter sjukhusvistelse och då sker en samordnad vårdplanering, som är ett möte mellan dig som har behov av stöd, eventuellt närstående/företrädare, äldreomsorgs- eller handikappkonsulenten, och sjukvårdspersonal, där framtida vård och omsorg planeras. En vårdplanering är frivillig och kan även initieras av dig eller närstående/företrädare.

5. Beslut

Utifrån din situation och dina behov så fattar äldreomsorgs- eller handikappkonsulenten beslut om bistånd dvs vilket stöd som du är berättigad till. Beslutet tas utifrån Socialtjänstlagen (SoL). Ansöker du enligt LSS tas beslutet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Antingen beviljas eller avslås det du sökt hjälp om. Oavsett beslut skickas det till dig per post. a) Stöd beviljas. Konsulenten beviljar stöd och specificerar vilka insatser och i vilken omfattning. b) Avslag. Den sökta hjälpen beviljas ej. Du kan få avslag på viss del av det du ansökt om eller på hela ansökan.

Ett beslut kan överklagas

När får jag besked om beslutet? Vanligtvis får du besked om vilken hjälp du är beviljad inom två veckor.

Är du beviljad särskilt boende lovar Socialtjänsten att inom 3 månader erbjuda rum/lägenhet inom något av de särskilda boende inom kommunen som kan tillgodose ditt behov.

6. Eget val - välj vem som ska utföra din hemtjänst

Har du blivit beviljad hemtjänst ska du bestämma vem som ska utföra dina insatser.

Planerar du att vistas på annat ställe än i ditt hem (inom kommunen), till exempel i ditt fritidshus och önskar få hemtjänst där, utförs den av din valda utförare.

Du kan byta utförare. Om du vill kan du byta utförare av hemtjänst. Kontakta din äldreomsorgskonsulent för att göra detta.

7. Insatsen startar

Nästa steg är att en representant från ansvarig verksamhet/utförare tar kontakt med dig för att påbörja och planera insatsen.  

8. Kvalitet och uppföljning

Efter ungefär 6 veckor kommer äldreomsorgs- eller handikappkonsulenten kontakta dig för att fråga huruvida ditt behov av stöd har blivit tillgodosett. Konsulenten kommer efter detta kontakta dig årligen för att fråga om ditt behov av stöd har förändrats.

Varje år genomförs en kundundersökning där du kommer tillfrågas om hur du upplever mötet med socialtjänsten och den vård, service och omsorg som ges. Detta för att för att få reda på områden där vi bör förbättra vår service.

Förändrat behov?

Om ditt behov av hjälp ökar eller minskar, ta kontakt med din äldreomsorgs- eller handikappkonsulent. Då gör han/hon en förnyad bedömning. Det kan göras via ett telefonsamtal eller hembesök. Du kan också prata med den som utför insatsen. 

Mål - stärka förutsättningarna att leva ett oberoende liv

Du som får stöd och hjälp har fortfarande ansvar för dig själv och din situation. Ett viktigt mål med stödet är att det ska stärka dina förutsättningarna att leva ett oberoende liv.