Kvalitetspolicy

L&S Gruppen erbjuder individanpassad vård och omsorg som bygger på våra värderingsgrunder hållbarhet och god omsorg i en familjär atmosfär med ett starkt mångfaldsperspektiv. För att kunna erbjuda detta är god kvalitet avgörande.

Med detta menar vi:

  • Vi tror på en hållbar utveckling där stort kunnande, värderingar, medverkan, medarbetarskap och engagemang skapar god vård och omsorg
  • Vi ska alltid sätta våra kunder i centrum och vara lyhörda för önskemål och behov där vi ska ge personlig vägledning och stöd
  • Vi erbjuder tjänster som håller hög kvalitet där både kunder, uppdragsgivare, närstående och anställda ska känna sig trygga och nöjda
  • L&S Gruppens VD har det övergripande ansvaret för hela koncernens kvalitet
  • Vår personal är L&S Gruppens viktigaste investering och genom medskapande, kompetens och mångfald skall vi utföra och erbjuda en säker och omsorgsfull insats
  • Vi följer kontinuerligt upp våra kvalitetsmål och utvecklar ständigt våra kvalitetsledningssystem från koncernledning till individnivå
  • L&S Gruppen upprätthåller rutiner för att säkerställa att vi följer tillämpliga lagar och andra krav som är relaterade till kvalitet
  • Alla medarbetare ska känna engagemang och tillhörighet för vår kvalitetspolicy och känna sig bekväma med den