L&S Gruppens miljöarbete

Vi arbetar med stort ansvar för en hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan. Det innebär att samtliga medarbetare skall vara väl förtrogna med vårt miljöarbete och verka i enlighet med vår miljöpolicy för att aktivt nå våra mål.

Tillsammans med duktiga miljökonsulter, och i nära samarbete med tjänstemän inom offentliga sektorn är vi med och tar ansvar för vårt åtagande för en sund arbetsmiljö.

 • Systematiskt miljöarbete och intern utbildning
  L&S Gruppen ska arbeta systematiskt och kontinuerligt med utbildning av sina medarbetare för att minska miljöpåverkan.
 • Avfall
  L&S Gruppen har rutiner för hantering av avfall inom den egna organisationen.
 • Transporter
  Det ska finnas tillgänglig teknik för att undvika resor, t.ex. webb- och telefonmöten. Personalen skall uppmuntras att använda cykel eller kollektiva färdsätt.
 • Lokaler
  Elektriciteten som används skall om möjligt komma från förnybara källor.
 • Inköp
  Vi prioriterar de leverantörer som uppfyller våra miljökrav.