እንኳዕ ደሓን መጻእኩም

ኤልን ኤስን ድርጅት ብፍሉይ ጠመተን ፍቅርን ብአባላት ቤተሰብ ዝተመስረተ ትካል እዩ። እንህቦም ግልጋሎታት ብጥንቃቕን ብዕዙዝ ጽርየትን ዝካየዱ እንትኮኑ እቲ ዝበለጸ ናይ ፃዕርና አድህቦ እውን አብ ተሃግዚትና  ዓርሰ ውሳነን ድየትን ዝተደርኸ ይከውን፡፡

ኩሉ ጊዜ ብሉጽ ክንክን ብምሃብ ከምኡውን  በዚ ናይ ስራህ መድበ መርአያን  መራህትን ምኳን ትልምና እዩ፡፡ ትካልና  አብሞንጎ  ደቂስባት ዘሎ ናይ ጾታ፤ሓድነትን አፈላላይን ንዝፍጠር ዝተፈላለየ ናይ ድየት ሕቶ ንኩሎም ሕቶታት ከከም ድሌቶም ዕለባት ብምሃብን ብሉጽ ክንክን ብምድላውን ግልጋሎት ይህብ፡፡ ንሃደ ብሉጽ ናይ ውልቀ ሓጋዚን ከሙኡውን አብ ናይ ገዛ ውሽጢ  ሓጋዚን ምስ ተሓጋዚ ዘልዎም ምትእትታውን ምነባብን ዋና መሰረት ምካኑ ንአምን፡፡ ስልዝኮነ ድማ አፍኩም ብዝፈታሕኩሙሉ ቛንቛ ዝዛረብን ምሳኩም ብቀሊሉ ዝትታቶን ናይ ውለቅ ሓገዝን አብ ገዛ ውሽጢ ሓገዝን ዝህብ ሓጋዚ ንምረካብ ነክእሎም ኢና፡፡ እነቅርበልኩም ናይ ውለቀ ሓገዝቲ  ቛንቛኩም አቅላጢፎም ካብ ምዝራብ ቢዝሓልፈ ናይዓድኩም ባህልነ ድልየትን ዝግንዘቡ እዮም፡፡

እዝ ኩሉ ዝጠከስናሉ ምክንያት ትካለና ኤልን ኤስን ድርጅት እዞም ዝዘርዘርናዮም ግልጋሎታት ባህሊኩም ብምክባር ንዓኩምውን ብዝግባእ ዝርዳእ ትካል ምኳኑ ንምግላጽ እዩ፡፡ ኩሉ ጊዜ አፍ መፍትሒ ቛንቛ፣ ካልኦተ ቛንቛታት፣ ባህሊን ድየትን ብዝተፈላሌ መንገዲ የስተብህል፡፡

ኩሉ ሰብ ካብዝመፀሉ ዓልየት ይኩን ናይ ጉድአት መጠን ብዘየገድስ ማዕርነትን ነፃነትን ንክስምዖ ምግባር ናይ ድርጅትና መምርሒ እዩ::እዚ እውን ካብ ወናኒ ትካል፣ ቛንቛ ፣ ባሀልን ካልኦት ጽዕንቶታትን ነፃ እዩ:: እቲ እንቆጽረልኩም ሓጋዚ ምስ ናይ ባዕልኩም ባሀሊ ዝጠዓዓም ፣ ንዓኩም ዝጥዕም ሓገዝ ዝህብ ከሙኡውን ንዓኩም ዘከብርን ቛንቛኩም ዝዛረብን ሰብ እዩ:: ይኩን እምበር አብቀረባኩም ዝርከብ ናሃትኩም ድልየት ከማልእ ዝክእል ሰብ ክንቆጽረልኩም እንተደሊኩም እዚ ውልቀ ሰብ እንተሓቢርኩምና ክንቆጽረልኩም ንክእል ኢና፡፡ ንሱ ድማ ካብ አባላት ቤተሰብ ሓደ ወይ ድማ መሓዛኩም ክከውን ይክእል እዩ:: ቀፃላይ ናህና ግደ ድማ ነቲ ዝቆጸረ ውልቀ ሰብ ሓላፊነት ክወስድ ምግባር እዩ። ኣብ እንቆጽረሎም ተሓሓጋዚ ናሀትኩም ግደ አብ ምውሳን እቲ ዝብለጸ እዩ፡፡

ምሳና ቀጥታዊ ርክብ ክትፈጥሩ እንተዘይደሊኩም  ትካልና ንዓናን ስራሕናን ብዝግባእ ምስ ዝፈልጡ ዝተፈላለየ ቛንቛን ዓልየትን ዝተወጻጽኡ ተወከልቲ ውልቀሰባትን ድርጅታትን ትካልና  ርክብ መስሪቱ  ስለ ዘሎ አብ ከባቢኩም ምስ ዘለው ማሕበረሰብ ወይድማ ድርጅታት ምዝርራብ ትኽእሉ ኢኹም ፡፡ትካልና ንዓኩም ኮነ ንድርጅትኩም ብዝግባእ ንምልላይን ምስ ዕለታዊ ሂወትኩም ንምልማድ ኮነ ናይ አነባብራ ኩነታትኩም ንምምሕያሽ ንክሕግዘና አድራሻና ከምዝስዕብ ይኸውን፡፤